Nationale parken

Noordoost Fryslân heeft ook twee Nationale Parken: De Alde Feanen en het Lauwersmeer. Nationaal Park De Alde Feanen is gelegen bij watersportdorp Earnewâld. Het is een zeer afwisselend landschap bestaande uit meren, veenplassen, petgaten, rietlanden, ruigten, struwelen en moerasbossen. Verder zijn er trilvenen, veenmosrietlanden, blauwgraslanden en in het voorjaar geelgekleurde dotterbloemhooilanden. Vooral laatstgenoemde landschapstypen zijn landelijk gezien zeldzaam en worden in hun voortbestaan bedreigd. In de kano kunt u in alle rust genieten van dit bijzondere landschap.

 

Het open water van Nationaal Park Lauwersmeer wordt afgewisseld met voormalige prielen,geulen en slenken die nog stammen uit de tijd van vóór de afsluitingvan de Lauwerszee. Een nieuwe natuur heeft land en water veroverd. Een waterwildernis van ruige rietvelden en wilgenbossen. Met zijn bijzondere flora en fauna een van de belangrijkste vogelgebieden van West-Europa, waar de natuur volop beleefd kan worden. 

Op het open meer is het bij harde wind uitkijken. Sommige delen van het meer vallen onder beschermd natuurgebied in het belang van zeldzame vogelsoorten en zijn afgesloten voor publiek. Naast beide Nationale Parken zijn het natuurgebied It Bûtenfjild tussen Gytsjerk en Feanwâlden en het water De Leien bij Eastermar bij uitstek geschikt om per kano te verkennen.